Visie

Onze visie

Basisschool “De Wegwijzer” is een katholieke school die opvoeding en onderwijs aanbiedt voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot 12 jaar. Wij willen een plek creëren waar iedereen zich goed voelt: de kinderen, hun ouders, het team en alle andere betrokkenen. Vanuit onze visie willen wij bouwen aan een school waar kwaliteitsvol, goed onderwijs aangeboden wordt. Het behoort tot de kernopdracht van de school om haar toevertrouwde kinderen een integrale vorming te geven vanuit een christelijk-gelovig opvoedings- en vormingsproject.

Basisschool De Wegwijzer, een school die je op weg zet naar een zinvol bestaan.

In onze school leggen we volgende accenten: vertrouwen hebben in de unieke persoon van iedereen, openstaan voor en delen van de rijkdom van de eigen binnenkant, positief omgaan met het anders zijn van anderen, kritisch reflecteren over diepere levensvragen, zorgen voor de natuur, levenshoudingen aanmoedigen zoals soberheid, tederheid, verwondering, engagement, eenvoud, nuchterheid, omgaan met verschil, creativiteit en toewijding. Dit alles vanuit het christelijk mens- en wereldbeeld en naar voorbeeld van Jezus Christus.

Basisschool De Wegwijzer, een school die zorg besteedt aan elk kind.

Ons doel is een optimale vorming van de totale persoon te geven als vrij en uniek wezen om gaandeweg en op eigen tempo verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor zichzelf in verbondenheid met anderen en met de zorg voor de wereld waarin we leven.

Hierbij hebben we oog voor de beginsituatie en het ontwikkelingsniveau van elk kind. We stemmen de aanpak en de hulp af op maat van het individuele kind door gevarieerde werkvormen en leermiddelen te gebruiken. Wij willen rekening houden met de ontwikkeling van de totale persoon tot zelfstandige en zelfbewuste mensen.

Basisschool De Wegwijzer, een school die kansen geeft tot groei- en leerervaringen.

In onze school schept de leerkracht een sfeer van welbevinden en betrokkenheid in de klas en observeert en analyseert de vorderingen van de kinderen. Hierbij heeft de leerkracht in zijn appreciatie meer oog voor wat de kinderen al kunnen dan voor wat ze nog niet onder de knie hebben. Er wordt gestreefd naar gevarieerde werkvormen: keuzeactiviteiten, vrij spel, hoekenwerk, contractwerk, probleemoplossend werken, gebruik van moderne media enz., die bijdragen tot groei- en leerkansen voor alle kinderen.

Basisschool De Wegwijzer, een school met ruimte voor ontmoetingskansen.

Onze leerkrachten leggen in hun omgang met de kinderen de nadruk op “ontmoeten”. In deze “ontmoetende leerkrachtenstijl” erkennen en aanvaarden we de uniciteit van ieder kind: we kennen de interesses, de gevoelens, de ervaringen en het ontwikkelingsniveau van elk kind.

We streven naar open communicatie: we luisteren naar de signalen en trachten de diepere betekenis ervan te achterhalen. We nemen een responsieve houding aan en vangen daadwerkelijk iets aan met de signalen die we krijgen. Deze stijl herkennen we vooral in het onthaal ’s morgens, het eetmoment, een kringgesprek, tijdens de extra-murosactiviteiten, bij het uitwerken van projecten per leeftijd of over de leeftijden heen.

Deze stijl is niet enkel van toepassing tussen kind en leerkracht maar ook tussen leerkrachten onderling. De kenmerken ervan zijn derhalve een stevige basis voor een goede teamgeest.

Basisschool De Wegwijzer, een school waar iedereen zich thuis voelt.

Wij werken aan een veilige leeromgeving die uitnodigt tot maximale ontplooiingskansen voor elk kind. Wij besteden veel aandacht aan een warm onthaal van de kinderen. Wij verzorgen integratiemomenten tussen kleuter- en lager onderwijs door klasdoorbrekend te werken. Hierdoor voelt het kind zich niet alleen in de klas maar hoort het ook thuis in de gehele school.

Ook ouders krijgen kansen om regelmatig activiteiten bij te wonen, deel te nemen aan projecten en leerkrachten te ontmoeten bij oudercontacten. Zij worden in onze school beschouwd als volwaardige partners.

Wees welkom in basisschool De Wegwijzer Lummen